Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Przepisy PZW

Regulamin rocznej oceny działalności koła (od 2019 r.)

Przepisy PZW | 2019-01-23 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Regulamin rocznej oceny działalności koła

1. Podstawę do dokonywania oceny rocznej działalności koła stanowią:

a) realizowanie przez koło uchwał władz Związku i walnego zgromadzenia członków koła;

b) wykonywanie zaleceń okręgowej komisji rewizyjnej;

c) planowe organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej;

d) organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz finansowanie tej działalności ze środków własnych;

e) prowadzenie działalności z zakresu ochrony i zagospodarowania wód na akwenach  powierzanych opiece koła (koła nie posiadające wód pod opieką zobowiązane są podjąć przynajmniej raz w roku działania w przedmiotowym zakresie na dowolnym akwenie ogólnodostępnym PZW we współpracy z kołem opiekunem danej wody lub na akwenie nie posiadającym opiekuna);

f) poprawne sporządzanie comiesięcznych raportów finansowych i terminowe ich składanie w biurze okręgu;

g) terminowe dokonywanie wpłat do kasy okręgu kwot uzyskiwanych ze sprzedaży znaków i zezwoleń;

h) przekazywanie w terminie do biura okręgu prawidłowo wypełnionej dokumentacji, dotyczącej walnego zgromadzenia koła;

i) składanie w biurze okręgu corocznej informacji o przeprowadzonych przez koło imprezach wędkarskich na wodach powierzonych opiece koła, a także, o wykonanych pracach i zabiegach w obrębie tych wód;

j) terminowe rozliczanie dotacji okręgowej, przyznawanej kołu sprawującemu opiekę nad wodami.

 

2. Rocznej oceny działalności koła dokonuje komisja w składzie:

a) okręgowa komisja rewizyjna,

b) biuro zarządu okręgu,

c) okręgowa komisja ds. finansów.

 

3. Wymienione w punkcie 2. podmioty dokonują oceny działalności koła do 10 grudnia za dany rok.

 

4. Zbiorcze wnioski z oceny działalności koła przekazywane są przez przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej zarządowi okręgu na najbliższym jego posiedzeniu.

 

5. Zarząd okręgu, na podstawie tych wniosków może podjąć decyzję o:

a) rozwiązać koło, przyłączyć je do innego koła -  a zwłaszcza takie  - którego liczebność spadła poniżej 100 osób, a ponadto  permanentnie boryka się ono z problemami organizacyjno-finansowymi, 

b) potrącić część odpisu od składki członkowskiej.

 

6. Dokonując rocznej oceny koła - komisja za każde uchybienie wyszczególnione w punkcie 1. potrącać będzie 1% z należnej kołu części składek członkowskich.

 

7. Komisja może potrącić maksymalnie 10% z części składek należnych Kołu.

 

8. Wysokość potrąconej części odpisu od składki, Koło zobowiązane jest zwrócić w terminie do 31 marca kolejnego roku.

 

9. Koło, któremu potrącona zostanie część odpisu od składki preliminuje wydatki na rok kolejny w kwocie umniejszonej o wysokość potrącenia.

 

10. Koło, które zobowiązane zostało do preliminowania przychodów na dany rok umniejszonych z powodu potrącenia części odpisu ze składek członkowskich, a w danym roku wypełni wszystkie cele wymienione w pkt. 1, po ocenie komisji otrzyma potrącony odpis od składki w terminie do 31 marca kolejnego roku.

 

11. Zarząd okręgu niezwłocznie poinformuje koło o podjętej decyzji.

 

 

Na podstawie Uchwały Nr 84/18 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjętej w dniu 11 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rocznej oceny działalności Koła" oraz Uchwały 83/18 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2018 r.