Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Regulamin Rejonu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu (2016)

Przepisy PZW | 2015-10-13 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

REGULAMIN REJONU OKRĘGU
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W POZNANIU

 

§ 1

 

Regulamin pracy Rejonu opracowano w oparciu o § 37 ust. 9 i § 46 pkt.28 Statutu PZW z 19 października 2007r. oraz na podstawie §2 Regulaminu organizacyjnego koła PZW.


§ 2

 

1. Rejon powoływany bądź likwidowany jest na podstawie uchwały Zarządu Okręgu.

2. Teren działania Rejonów określa Zarząd Okręgu.


§ 3


1. Rejony to grupy sąsiadujących ze sobą lub gospodarujących w obrębie tych samych zbiorników wodnych kół PZW.
2. Celem działania Rejonu jest opiekowanie się przydzielonymi wodami i podejmowanie zadań statutowych.
3. Koła w Rejonie mogą wspólnie opiekować się przydzielonymi wodami.
4. Rejony na swoim terenie powinny nawiązywać współpracę z władzami administracyjnymi i samorządowymi w zakresie pozyskiwania wód i ich ochrony oraz ochrony środowiska naturalnego.


§ 4


1. Na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu, spośród członków Zarządu Okręgu, Zarząd zatwierdza opiekuna Rejonu.
2. Opiekun Rejonu ma obowiązek:

- uczestniczyć w spotkaniach z prezesami kół Rejonu,

- przekazywać informacje o pracach i uchwałach Zarządu Okręgu,

- informować Zarząd Okręgu o problemach nurtujących koła w Rejonie.

 

§ 5

 

Zebrania Rejonu prowadzi Przewodniczący Rejonu.

§ 6


1. Przewodniczący Rejonu uzgadnia z prezesem koła wiodącego termin i miejsce spotkania, ustalając przewidywany porządek zebrania.
2. Gospodarzem zebrania jest koło wiodące które zapewnia obsługę administracyjną tj. lokal i sporządzenie protokołu.
3. W zebraniach Rejonu mają obowiązek brać udział prezesi kół lub ich zastępcy.
4. W zebraniu Rejonu powinni brać udział członkowie władz i organów zwierzchnich Związku.
5. W zebraniu Rejonu mogą brać udział z głosem doradczym inni zaproszeni przedstawiciele kół.
6. Prawo do głosowania ma tylko jeden przedstawiciel koła.


§ 7


1. Przedstawiciele Rejonu mają prawo wnioskować do Zarządu Okręgu we wszystkich sprawach dotyczących Rejonu oraz mogą wyrazić opinie w sprawach zgłoszonych przez Zarząd Główny bądź Zarząd Okręgu
2. Wnioski na zebraniu Rejonu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy przedstawicieli kół.
3. Wnioski z zebrania Rejonu rozpatrywane są przez Prezydium lub Zarząd Okręgu.
4. Po rozpatrzeniu przez Prezydium lub Zarząd Okręgu wniosku Rejonu, koło wiodące powinno otrzymać odpowiedź lub wyjaśnienie, które przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rejonu.


§ 8

 

Z zebrania Rejonu sporządzany jest protokół, który po podpisaniu przez protokolanta i prowadzącego otrzymuje Zarząd Okręgu oraz wszystkie koła Rejonu.

 

§ 9

 

Rejony w zależności od potrzeb mogą powoływać ze swego grona koordynatorów poszczególnych kierunków działania, których obowiązkiem jest udział w zebraniu z głosem doradczym.

 

§ 10

 

Rejony przeprowadzają zawody według uzgodnień i ustaleń podjętych na zebraniach.

 

§ 11

 

Otrzymaną dotację z ZO Poznań na działalność Rejonu pozostawia się do rozporządzenia przez Rejon po uprzednim jej zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu.

 

§ 12

 

Kadencja Rejonu trwa 4 lata i kończy się wraz z rokiem Sprawozdawczo-Wyborczym.

1. Prezesi Kół wybierają spośród siebie lub koła wiodącego Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Rejonu.
2. Na pierwszym posiedzeniu rejonu w nowej kadencji Koła wchodzące w skład rejonu wybierają Koło wiodące.
3. Pierwsze zebranie zwołuje i prowadzi prezes koła wiodącego.
4. Zaleca się aby Koła tworzące rejon utworzyły Rejonowy Sąd Koleżeński i wybrały spośród siebie rzecznika dyscyplinarnego Rejonu.


§ 13

 

Przynależność Koła do Rejonu jest dobrowolna i wymaga zgłoszenia w ZO PZW Poznań.

 

§ 14

 

Regulamin Rejonu opracowała Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód, a zatwierdził uchwałą nr 128/2015 Zarząd Okręgu w dniu 24 września 2015 r.

 

 

 

Poleć znajomemu