Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Uchwały XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu

Przepisy PZW | 2017-04-27 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

XXXI OZD

Uchwała XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Poznaniu
z dnia 23.04.2017 r.

 

XXXI Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Poznaniu, po wysłuchaniu sprawozdań, dyskusji i rozpatrzeniu wniosków, przyjmuje uchwały w sprawie:
1 - zatwierdzenia porządku i regulaminu obrad XXXI OZD
2 -ustalenia składu liczbowego Zarządu i organów Okręgu
3 - zatwierdzenia sprawozdań władz i organów Okręgu
4 - udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu
5 - zatwierdzenia wniosku Zarządu Okręgu na „członków honorowych PZW"
6 - zatwierdzenia programu działania na lata 2017-2020
Stanowiące załączniki do niniejszej uchwały i postanawia zobowiązać Zarząd Okręgu do:
1) Utrzymania dotychczasowego podziału składki członkowskiej PZW w/g następujących zasad tj. 10% - Zarząd Główny, 50% - Okręg (w tym skarbnicy), do 40% - Koła.
2) Podejmowania skutecznych działań zmierzających do przejmowania nowych wód na potrzeby wędkarstwa naszego Okręgu.
3) Tworzenia optymalnych warunków do uprawiania wędkarstwa i rozwoju Polskiego Związku Wędkarskiego.
4) Dążenia do zmian strukturalnych w PZW, dostosowując do zmieniającej się rzeczywistości i nowych uwarunkowań.
5) Zmniejszenia ilości Kół w Okręgu poprzez ustalenie przez Zarząd Okręgu dolnej ilości członków w Kole.
6) Współdziałanie z administracją różnych szczebli samorządowych w egzekwowaniu obowiązującego prawa, w tym szczególnie ustawy o rybactwie, prawa wodnego, ustawy o ochronie środowiska i innych stwarzając lepsze warunki do korzystania z posiadanych zasobów wód.
7) Podjęcia działań zmierzających do uporządkowania stanu prawnego gruntów pod wodami płynącymi oraz gruntów przyległych do tych wód co pozwoli rozwiązać szereg problemów własnościowych i roszczeniowych, a także ustalić czytelne zasady swobodnego dostępu do zasobów wodnych.
8) Doskonalenia organizacji imprez i zawodów dużej rangi na poszczególnych szczeblach organizacyjnych PZW, popularyzując wędkarstwo we wszystkich środowiskach.
9) Tworzenia silnego lobby na rzecz ograniczenia szkód w wodach, powodowanych przez zwierzęta prawnie chronione, w tym głównie kormorany, czaple, wydry, bobry i inne.
10) Prowadzenia działań proekologicznych mających na celu ochronę wód przed zaśmiecaniem, dewastacją i zanieczyszczaniem.
11) Promowania postaw szacunku do przyrody i etycznych zachowań nad wodami.
12) Dążenia do racjonalnego stosowania zanęt, mając na względzie zarówno interesy wędkarzy jak i aspekty ekologii.

XXXI Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Poznaniu wyraża wolę łączenia się z innymi Okręgami.

 

Program działania Okręgu PZW w Poznaniu na lata 2017-2020

1. Prowadzenie kompleksowych działań zmierzających do utrzymania istniejącego stanu posiadania wód i podejmowania skutecznych działań mających na celu pozyskiwanie nowych akwenów na cele wędkarstwa, poprzez udział w organizowanych przetargach na wody.
2. Podejmowanie inicjatyw w tworzeniu korzystnych dla wędkarstwa i rybactwa przepisów prawa, szczególnie Ustawy o rybactwie śródlądowym, prawa wodnego, Ustawy o ochronie środowiska, zasad i warunków oddawania w użytkowanie obwodów rybackich uprawnionym do rybactwa i wędkarstwa.
3. Podejmowanie działań zmierzających do zmian strukturalnych w Polskim Związku Wędkarskim, wprowadzenia elektronicznej ewidencji członków i ustalenia właściwych zasad ekonomiczno- finansowych związku.
4. Tworzenie sprzyjających warunków do umacniania podstawowych jednostek organizacyjnych tj. Rejonów, Kół, Sekcji i Klubów.
5. Dążenie do pogłębiania wiedzy wśród szeregowych członków i działaczy, w tym skarbników, sędziów, instruktorów młodzieżowych, instruktorów zarybienia, z zakresu wiedzy specjalistycznej, etyki wędkarskiej, ekologii oraz ochrony i poszanowania przyrody.
6. Promowanie Polskiego Związku Wędkarskiego i wędkarstwa poprzez wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej we wszystkich dyscyplinach wędkarskich.
7. Prowadzenie działań o charakterze integracyjnym pośród Okręgów i środowisk wędkarskich Wielkopolski, poprzez podejmowanie współpracy na wielu płaszczyznach działalności statutowej.
8. Tworzenie najbardziej sprzyjających warunków do wędkowania zgodnie z oczekiwaniami wędkarzy.
9. Promowanie wędkarstwa jako doskonałej formy wypoczynku i zdrowego sposobu życia.
10. Podejmowanie działań w poszukiwaniu różnych źródeł dochodów na finansowanie kosztów działalności statutowej i rosnących kosztów użytkowania i zagospodarowania posiadanych wód.
11. Organizowanie imprez i zawodów dużej rangi w celu promowania Okręgu i wspieranie działań na rzecz popularyzacji i organizacji sportu wędkarskiego w kołach.
12. Podejmowanie inicjatyw i wspieranie działań na rzecz szeroko rozumianej masowej rekreacji wędkarskiej, w tym imprez i zawodów towarzyskich, mających na celu umacnianie, rozwijanie i promowanie wędkarstwa.
13. Prowadzenie racjonalnej gospodarki rybacko- wędkarskiej na użytkowanych wodach.
14. Efektywne wykorzystanie posiadanej bazy produkcyjnej poprzez dostosowanie produkcji ryb do zagospodarowania wód i zwiększenie opłacalności ekonomicznej ośrodków zarybieniowych.
15. Podejmowanie różnych form ochrony posiadanych w użytkowaniu wód poprzez wzmożenie kontroli i zacieśnianie współpracy z organami i instytucjami powołanymi do tego celu.
16. Realizowanie działań inwestycyjnych mających na celu poprawę posiadanej bazy majątkowej oraz podejmowanie nowych zadań inwestycyjnych związanych z działalnością statutową i gospodarczą Okręgu.
17. Prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania pomocowych środków unijnych dla różnych kierunków działalności prowadzonej przez Okręg.

 

 

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.