Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Uchwała Nr 60/11 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2011r.

Przepisy PZW | 2011-02-03 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

w sprawie trybu i warunków funkcjonowania i rozliczania Kół posiadających w użytkowaniu wody (tzw. wody zakładowe)

Uchwała Nr 60/11
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu

z dnia 19 stycznia 2011r.

 

w sprawie trybu i warunków funkcjonowania i rozliczania Kół posiadających w użytkowaniu wody (tzw. wody zakładowe)

 

Zgodnie z § 46 pkt 15 i 19 Statutu PZW oraz w oparciu o pkt 5 Uchwały Zarządu Głównego PZW nr 103 z dnia 27 września 2008 r. w sprawie struktury składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia ustanowić wszystkie wody znajdujące się w użytkowaniu Kół PZW Okręgu Poznańskiego łowiskami specjalnymi.
1. Koła Okręgu Poznańskiego, użytkujące wody w oparciu o umowy cywilnoprawne powinny, dla ich ważności (zabezpieczenia interesów Kół i Okręgu), działać zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 44 § 1 pkt 2 z dnia 29 maja 2010 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości, funkcji kontrolnych okręgowych biur i Zarządów PZW oraz wniosków i zaleceń wynikających z analizy sprawozdania finansowego PZW za 2009 r.
2. Przedmiotowe wody podlegają w całości Uchwale nr 22 Prezydium ZG PZW z dnia 1 lipca 2006 r. „w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych PZW".
3. Sprawa kategorii łowiska jest wewnętrzną sprawą Koła i w kompetencji Zarządu Koła leży ustalenie kategorii łowiska w oparciu o wyżej cytowaną w pkcie 2 Uchwałę ZG.
4. Zakres wysokości opłat oraz stosowanych ulg na wykup zezwoleń (licencji) na te wody określają w ramach swoich kompetencji Zarządy Kół, z zastrzeżeniem, że wykup zezwoleń nie może być uzależniony od wykupienia składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód.
5. Zobowiązuje się Koła do opracowania regulaminów funkcjonowania łowisk i zatwierdzenia ich Uchwałą Zarządu Koła oraz przedłożenia ich do zatwierdzenia przez ZO PZW w Poznaniu.
6. Koła PZW aktualni użytkownicy wód - łowisk specjalnych ustanawia się gospodarzami, którzy gospodarują w imieniu ZO PZW w Poznaniu i są odpowiedzialni za ich funkcjonowanie.
7. Łowiska działają na zasadzie samofinansowania.
8. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość finansowania ze środków ZO na podstawie Uchwały podjętej w tym zakresie.
9. Zezwolenia na wędkowanie i licencje wprowadzają i opracowują Zarządy Kół zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Wzory zezwoleń należy przedstawić ZO PZW do zatwierdzenia. Koła mogą skorzystać odpłatnie z opracowanych przez ZO zezwoleń na łowiska specjalne oraz hologramów zabezpieczających zezwolenia przed podrobieniem.
10. Zezwolenia na wędkowanie są drukami ścisłego zarachowania i obrót nimi musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi. Obowiązuje pełna ewidencja i rozliczenie wydanych zezwoleń.
11. Sprzedaż zezwoleń na wędkowanie podlega rejestracji na kasach fiskalnych i jest opodatkowane obowiązującym podatkiem VAT od towarów i usług.
12. Gospodarowanie na wodach, łowiskach specjalnych użytkowanych przez Koła zalicza się do działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
13. Obroty finansowe dot. w/w działalności Koła prowadzą na oddzielnych raportach finansowych.
14. Dział księgowości ZO prowadzi rozliczenia Kół na oddzielnych kontach umożliwiających pełne rozliczenie podatku VAT i dochodowego.
15. W załączeniu do Uchwały wykaz łowisk specjalnych i gospodarzy łowisk zobowiązanych do prowadzenia działalności gospodarczej na użytkowanych wodach.
16. Gospodarze wód zakładowych zobowiązani są d0o złożenia przez prawomocnie wybranego Prezesa i skarbnika pisemnego oświadczenia wg załączonego wzoru.

 

 

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r. oraz po przedłożeniu regulaminu łowiska i wzoru zezwolenia uprawniającego do połowu na łowisku.

 

 

UZASADNIENIE:
Zgodnie z Uchwałą XXIX KZD PZW z dnia 16 października 2009 r. lit. B „W zakresie gospodarki rybacko - wędkarskiej pkt 6" w PZW mogą występować tylko dwa rodzaje wód: wody ogólnodostępne i łowiska specjalne. Ponieważ wszystkie przedmiotowe wody nie są wodami ogólnodostępnymi, należy je zakwalifikować do wód zwanych łowiskami specjalnymi.
W sprawie tzw. wód zakładowych Okręg w Poznaniu zwrócił się z pismem l. dz. 708/ZO/2010 z dnia 23 marca 2010 r. do Zarządu Głównego PZW. Z uzyskanej odpowiedzi w piśmie ZG PZW GRW-8-31/1/10 z dnia 24 maja 2010 r. jednoznacznie wynika możliwość utworzenia na tych wodach łowiska specjalnych. Pisma stanowią załącznik do Uchwały.

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.