Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności - archiwum

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego

Aktualności | 2020-05-11 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Sprzedaży ciągnika jednoosiowego w komplecie z kosiarka bijakową wraz z wyposażeniem

logo_proj_arimr2018.png

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, ul. Floriana Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jako podmiot nie zobowiązany do jej stosowania oraz Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach „Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020" w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie nr OR15-6521.3.1-OR1500017/19 na operacje pn. „Modernizacja i usprawnienie obiektu chowu i hodowli ryb Polskiego Związku Wędkarskiego w Zaborówcu w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa pracowników i dobrostanu zwierząt.".

  Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Sprzedaż ciągnika jednoosiowego w komplecie z kosiarką bijakową wraz z wyposażeniem

 

 

  Opis przedmiotu zamówienia

Ciągnik jednoosiowy o mocy 20-25 KM przystosowany do prac o nachyleniu ≥60 stopni w komplecie z kosiarką bijakową o szerokości koszenia 100-130 cm wraz z wyposażeniem: elektryczny rozrusznik z elektryczną regulacją prędkości, koła z nakładkami z kolcami stalowymi, kołnierzem do ciężkich przystawek i zwiększonej szerokości osi   Specyfikacja 1.      Moc ciągnika: 20-25 KM 2.      Przystosowanie do prac na skarpach o nachyleniu ≥60 stopni 3.      Kosiarka bijakowa o szerokości koszenia 100-130 cm 4.      Wyposażenie dodatkowe: a.       elektryczny rozrusznik z elektryczną regulacją prędkości, b.      koła z nakładkami z kolcami stalowymi, c.       kołnierz do ciężkich przystawek d.      zwiększona szerokości osi 5.      Stan: nowy,   Termin realizacji ·         do 15 sierpnia 2020 r.   Ze szczegółową specyfikacją można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań.
 

 

 

  Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium   Waga
1. cena netto 100 %

 

 

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Cena netto oferty: Znaczenie procentowe kryterium: 100% Max. ilość punktów: 100 pkt Zasady punktacji: Liczymy iloraz łącznej wartości netto ceny najniższej ofert do badanej ofert, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj. (1,00)

 

 

  Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 maja 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, sekretariat  

 

 

  Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 maja 2020 r. godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, sala konferencyjna  

 

 

 Okres związania ofertą

14 dni

 

 

 

Zawarcie umowy nastąpi z oferentem, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej ofert, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w szczególności gdy:

·         wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczynania postępowania,

·         w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

 Informacje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu składania ofert

•         rozpatrywane będą tylko oferty całościowe spełniające pełna specyfikacje zamówienia

•         ofertę należy złożyć na załączonym wzorze formularza

•         do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.  

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

·        dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),

·        wartość oferty netto/brutto,

·        oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

 

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.