Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności - archiwum

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego

Aktualności | 2020-06-02 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

ZAPYTANIE OFERTOWEPolski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, ul. Floriana Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jako podmiot nie zobowiązany do jej stosowania oraz Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach „Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020" w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie nr OR15-6521.3.1-OR1500017/19 na operacje pn. „Modernizacja i usprawnienie obiektu chowu i hodowli ryb Polskiego Związku Wędkarskiego w Zaborówcu w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa pracowników i dobrostanu zwierząt.".   Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Minikoparka gąsienicowa typu Midi o mocy 39-47 kW - używana

 

  Opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż minikoparki gąsienicowej   Specyfikacja 1.      Typ minikoparki: Midi 2.      Masa własna: 7-12 t 3.      Moc 39-47 kW 4.      Stan: używana, sprawna, nieuszkodzona 5.      Rok produkcji: nie starsza niż wyprodukowana w roku 2012   Termin realizacji ·         do 1 sierpnia 2020 r.   Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań.

 

  Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium   Waga
1. cena netto 100 %

 

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Cena netto oferty: Znaczenie procentowe kryterium: 100% Max. ilość punktów: 100 pkt Zasady punktacji: Liczymy iloraz łącznej wartości netto ceny najniższej ofert do badanej ofert, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj. (1,00)

 

  Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, sekretariat  

 

  Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 czerwca 2020 r. godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, sala konferencyjna  

 

  Okres związania ofertą

14 dni

Zawarcie umowy nastąpi z oferentem, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej ofert, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert.

  Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w szczególności gdy:

·         wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczynania postępowania,

·         w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

 

  Informacje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu składania ofert

•         rozpatrywane będą tylko oferty całościowe spełniające pełna specyfikacje zamówienia

•         ofertę należy złożyć na załączonym wzorze formularza

•         do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

•         nie dopuszcza się do przetargu ofert obejmujących sprzedaż minikoparki która:

- została zakupiona z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia

- wartość rynkowa przewyższa wartości nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu

- nie spełniają wymagań technicznych dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu

 

  W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.  

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
  • wartość oferty netto/brutto,
  • oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
 

 

 

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.