Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności - archiwum

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego

Aktualności | 2020-06-08 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

ZAPYTANIE OFERTOWE

  Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, ul. Floriana Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jako podmiot nie zobowiązany do jej stosowania oraz Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach „Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020" w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr 00004-6521.6-OR1500002/19/20 z dnia 22.04.2020 r. na operacje pn. „Udostępnianie innowacyjnego oprogramowania do systemu szkoleń oraz platformy monitoringu środowiska".   Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

sprzedaży i dostawy infrastruktury IT

  Opis przedmiotu zamówienia

sprzedaż i dostawa infrastruktury IT  
Przedmiot zamówienia
1.      Infrastruktura serwerowa - 1 kpl.
2.      Komputery przenośne z oprogramowaniem - 150 kpl.
3.      Urządzenia wielofunkcyjne drukarka-skaner - 150 szt.
4.      Modemy GSM - 150 szt.
5.      Backup i archiwizacja - 1 kpl.
6.      Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt.
7.      Oprogramowanie do systemu szkoleń i platformy monitoringu środowiska - 1 kpl.  

Termin realizacji ·         do 30 sierpnia 2020 r.  

Dodatkowe informacje w tym z wymaganiami technicznymi sprzętu oraz opisem systemu do obsługo szkoleń z funkcjami wspomagania ochrony środowiska można uzyskać w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań.  

  Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium   Waga
1. cena netto 100 %

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Cena netto oferty: Znaczenie procentowe kryterium: 100% Max. ilość punktów: 100 pkt Zasady punktacji: Liczymy iloraz łącznej wartości netto ceny najniższej ofert do badanej ofert, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj. (1,00)

  Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, sekretariat  

  Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 czerwca 2020 r. godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, sala konferencyjna  

  Okres związania ofertą

14 dni

Zawarcie umowy nastąpi z oferentem, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej ofert, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert.

  Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w szczególności gdy:

·         wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczynania postępowania,

·         w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

  Informacje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu składania ofert

•         rozpatrywane będą tylko oferty całościowe spełniające pełna specyfikacje zamówienia

•         ofertę należy złożyć na załączonym wzorze formularza

•         do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

  W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.  

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

•         dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),

•         wartość oferty netto/brutto,

•         oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

     

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.