Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW zobacz archiwum

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód

Przepisy PZW | 2018-10-31 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała nr 75/X/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 października 2018 roku w sprawie: struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych Na podstawie § 30 pkt. 2, 10 i 17 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., w związku z uchwałą nr 95 ZG PZW z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego głosowania uchwał ZG PZW, Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala: § 1 1. Wysokość ...... więcej

Zasady tworzenia funduszu dla opiekunów wód, podziału funduszu oraz sposób rozliczania się opiekunów z otrzymanych środków (od 2018 r.)

Przepisy PZW | 2018-10-23 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

W oparciu o Uchwałę Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu Nr 125/2015 z dnia 24.09.2015 r. uchwala się następujące zasady: § 1 Tworzenie funduszu. Fundusz tworzy się poprzez odpis w wysokości 2 % od składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód wg wykonania za rok poprzedni. § 2 Kryteria podziału środków dla poszczególnych kół - opiekunów : Pkt. 1 Kwoty przysługującej za ilość członków Koła - ustala wg stanu za rok ubiegły w kwocie 0,50 zł od członka danego Koła Pkt. 2 Kwoty ...... więcej

Regulamin Organizacyjny Koła PZW - od 2018

Przepisy PZW | 2018-10-05 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała nr 53/IX/2018Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiegoz dnia 21 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Na podstawie § 30 pkt 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiegouchwala: § 1Regulamin organizacyjnym Koła Polskiego Związku Wędkarskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2Traci moc Regulamin wprowadzony uchwałą nr 27 ZG PZW z dnia 26 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ...... więcej

Regulamin prowadzenia postępowania egzaminacyjnego na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne działające przy Kołach i Okręgu PZW w Poznaniu.

Przepisy PZW | 2018-07-18 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Regulamin prowadzenia postępowania egzaminacyjnego na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne działające przy Kołach i Okręgu PZW w Poznaniu. §1 Podstawą do przeprowadzenia egzaminu jest zgłoszenie się osoby zainteresowanej do siedziby koła PZW lub Okręgu w celu ustalenia terminu oraz zakresu egzaminu na kartę wędkarską potwierdzającego wiedzę z zakresu zasad wędkowania, łowienia ryb i ich ochrony, praw i obowiązków wędkującego. §2 Warunkiem przystąpienia do egzaminu przez osobę zainteresowaną jest:- ukończone 14 lat,- posiadanie dokumentu ...... więcej

Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego

Przepisy PZW | 2017-10-26 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego. Biuro ZG PZW / GK... więcej

Uchwały XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu

Przepisy PZW | 2017-04-27 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Poznaniuz dnia 23.04.2017 r. XXXI Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Poznaniu, po wysłuchaniu sprawozdań, dyskusji i rozpatrzeniu wniosków, przyjmuje uchwały w sprawie:1 - zatwierdzenia porządku i regulaminu obrad XXXI OZD 2 -ustalenia składu liczbowego Zarządu i organów Okręgu 3 - zatwierdzenia sprawozdań władz i organów Okręgu4 - udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu5 - zatwierdzenia wniosku Zarządu Okręgu na „członków honorowych PZW"6 - zatwierdzenia programu ...... więcej

Zasady postępowania z kartotekami Członków Związku, którym wygasło członkostwo w Związku

Przepisy PZW | 2015-12-22 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

W związku z faktem, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Koło nie powinno przechowywać danych osób, które nie są już członkami Związku, zwobowiązuje sie Koła do przeprowadzenia niszczenia kartotek członków Związku, którym wygasło członkostwo. Niszczenie należy przeprowadzić w taki sposób, aby dane w nich zawarte nie trafiły w niepowołane ręce i zostały zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Z niszczenia należy sporządzić protokół opisujący m.in. sposób jego ...... więcej

Regulamin Rejonu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu (2016)

Przepisy PZW | 2015-10-13 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

REGULAMIN REJONU OKRĘGUPOLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W POZNANIU § 1 Regulamin pracy Rejonu opracowano w oparciu o § 37 ust. 9 i § 46 pkt.28 Statutu PZW z 19 października 2007r. oraz na podstawie §2 Regulaminu organizacyjnego koła PZW. § 2 1. Rejon powoływany bądź likwidowany jest na podstawie uchwały Zarządu Okręgu. 2. Teren działania Rejonów określa Zarząd Okręgu. § 3 1. Rejony to grupy sąsiadujących ze sobą lub gospodarujących w obrębie tych samych zbiorników wodnych kół PZW. 2. Celem działania Rejonu jest ...... więcej

Kanał Wojnowicki - zasady wędkowania i organizowania zawodów wędkarskich

Przepisy PZW | 2015-09-29 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Na podstawie § 46 pkt. 10 i 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu postanowił wyłączyć z powszechnego wędkowania Kanał Wojnowicki i udostępnia go wyłącznie na zawody wędkarskie organizowane zgodnie z poniższymi zasadami: Zasady organizacji zawodów wędkarskich na Kanale Wojnowickim: 1. Wędkowanie na Kanale Wojnowickim dopuszczone jest wyłącznie w ramach rozgrywanych zawodów wędkarskich, organizowanych zgodnie z Rozdziałem III pkt. 7 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.2. Zawody na Kanale Wojnowickim mogą być organizowane wyłącznie w soboty i ...... więcej

Uchwała w sprawie określenia minimalnej liczby członków Kół PZW Okręg w Poznaniu

Przepisy PZW | 2014-03-06 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 52/14 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia minimalnej liczby członków Kół PZW Okręg w Poznaniu Na podstawie § 46 pkt 9 oraz § 52 Statutu PZW, Zarząd Okręgu w Poznaniu postanawia: 1. Określić minimalną liczbę członków Kół PZW Okręg w Poznaniu, która ma wynosić przynajmniej 100 członków, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej. 2. Wyznaczyć termin dostosowania liczebności Kół do wymogów określonych w pkt 1 powyżej, do dnia 31 marca 2015 r. 3. W przypadku ...... więcej